Általános Szerződési Feltételek 

Jelen feltételek a Learning Solutions Kft. (továbbiakban Szolgáltató) által forgalmazott termékek  használati feltételeit általános jelleggel szabályozza a termékek használói (továbbiakban  Felhasználó) részére. Ezen feltételek (továbbiakban ÁSZF) kiegészülhetnek, illetve  módosulhatnak a Szolgáltató és a Felhasználó között létrejött külön megállapodásokban,  például egyedi szerződésekben meghatározott feltételekkel. 

Az egyedi szerződések kizárólag az ÁSZF-fel együtt érvényesek. Amennyiben az ÁSZF ben foglaltaktól a felek közösen el kívánnak térni, arra a felek írásos megállapodása  alapján van lehetőség. Amennyiben a felek valamely, az ÁSZF-ben is szabályozott  kérdésben az egyedi szerződésben vagy annak módosításában, illetve kiegészítésében  eltérően rendelkeznek, illetve a rendelkezéseik egymással ütköznek, az egyedi szerződés  (vagy módosítás, illetve ezzel kapcsolatos más megállapodás) rendelkezése az irányadó. 

Jelen ÁSZF 2023. április 25. napján lép hatályba és módosításig érvényes. A  Felhasználó a szolgáltatás megrendelésével a jelen ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve  kötelezőnek fogadja el. 

Jelen ÁSZF dőlt, vastag betűvel szedett rendelkezései a Polgári Törvénykönyvről  szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseitől, valamint a szokásos szerződési  gyakorlattól lényegesen eltérnek. Ezen megkülönböztető jelölést a Szolgáltató azért  alkalmazza, hogy a Felhasználót ezen eltérő feltételekről megfelelően és kifejezetten  tájékoztassa. 

A Felhasználó a megrendeléssel elfogadja jelen ÁSZF rendelkezéseit és megerősíti, hogy  az ÁSZF-ről és különösen a Ptk. rendelkezéseitől és a szokásos szerződési gyakorlattól  lényegesen eltérő rendelkezésekről kifejezett tájékoztatásban részesült és jelen ÁSZF-et a  külön figyelemfelhívó tájékoztatást követően kifejezetten elfogadja. 

A Szolgáltató fenntartja a jogot jelen ÁSZF megváltoztatására. A Szolgáltató legkésőbb 30  nappal a megváltozott ÁSZF hatálybalépése előtt e-mailben értesíti a Felhasználót a  tervezett változásokról. Amennyiben az értesítést követő 30 napon belül a Felhasználó  nem kifogásolja a változtatást, úgy azok automatikusan hatályba lépnek. Amennyiben  Felhasználó a módosítást nem kívánja elfogadni, jogosult a szerződést az ÁSZF  vonatkozó rendelkezése alapján 30 napon belül felmondani. 

A Szolgáltató: 

Név: Learning Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhely: 1045 Budapest, Rózsa utca 7. 3/14.

Képviseli: Pázmándi Eszter Melinda ügyvezető 

Cégjegyzékszám: 01-09-412119

Adószám: 32209349-1-41

E-mail: info@okosangol.hu 

1

1. A szolgáltatás tárgya 

1.1. A szolgáltatás tárgya a Learning Solutions Kft. által forgalmazott szoftverek használatának  rendelkezésre bocsátása (továbbiakban: szolgáltatás). 

1.2. A szoftverrel kapcsolatos valamennyi jogot a Szolgáltató fenntartja. Tilos a szoftver  mindennemű jogosulatlan használata. A Felhasználó nem jogosult a szoftvert másolni,  harmadik személynek átadni vagy harmadik személy számára elérhetővé tenni, bérbe  vagy kölcsön adni, megváltoztatni vagy máshogy átalakítani. Amennyiben a Felhasználó a  jelen pontban foglaltakat megszegi, az súlyos szerződésszegésnek minősül. 

1.3. A Szolgáltató a szoftverhez egy nem kizárólagos, nem licenchez kötött, nem  átruházható, időben a szerződés időtartamára korlátozott használati jogot ad a  Felhasználónak. 

1.4. A Felhasználó jogai az adott szoftver használatára korlátozódnak. 

1.5. A szoftver szolgáltatásait, az ellátott funkciókat, a program dokumentáltságát és egyéb  funkcióit a Felhasználó a szoftver DEMO változatából ismerheti meg, amely a Szolgáltató  www.okosangol.hu honlapján érhető el. A Szolgáltató nem kötelezhető a DEMO verzióban  működő funkciókon kívüli funkciók biztosítására. 

1.6. A szoftver használatához szükséges hardver konfigurációkat (PC, laptop, tablet,  fejhallgató, stb.) és alapszoftvereket, valamint az internetkapcsolatot és böngészőt  (Google Chrome) a Felhasználónak kell biztosítania. 

2. A szerződés létrejötte és megszűnése 

2.1. A szoftver felhasználási szerződés a Felhasználó döntése szerint határozott idejű, egy  hónaptól tizenkét hónapig terjedő időszakra szól. 

A Felhasználó a Szolgáltatóval köt szerződést a szoftver használatára. A szerződéskötés kétféle módon történhet:

2.1.1  A  Szolgáltatónak küldött elektronikus levélben történő ajánlatkérés megküldésével. Felhasználó megkapja a szükséges linket, felhasználó  nevet és jelszót, valamint feladatleírást. A szerződés a megrendelés  Szolgáltató általi befogadásával és a díjbekérő Felhasználónak való megküldésével jön  létre. 

2.1.2 A www.okosangol.hu weboldalon található webáruházban leadott rendeléssel. A megrendelést követő 48 órán belül Szolgáltató megküldi a számlát/díjbekérőt, az összeg beéérkezését követően pedig 48 órán belül Felhasználó megkapja a szükséges linket, felhasználó nevet és jelszót. A szerződés a bankkártyás fizetés megvalósulásával, utalás esetén a díjbekérő Felhasználónak való megküldésével jön létre.

A szerződéskötéssel a szoftver használata a szerződéskötés napjától kezdve díjköteles. A  díjbekérő/bankkártyás fizetés szerinti teljesítést követően a Szolgáltató a jogszabályoknak megfelelően  számlát állít ki, amelyet eljuttat a Felhasználó részére. 

2.2. A szolgáltatás díjának kiegyenlítését követően a szerződés szerinti tartamra  beállításra kerül a használati jogosultság, valamint megküldésre kerül a Felhasználó  részére a különböző játékok fejlesztő hatásairól és menetéről szóló leírás. 

2.3. Felhasználó kizárólagosan jogosult a számára létrehozott fiókot használni, azt  kizárólag a Ptk. szerinti hozzátartozói számára teheti hozzáférhetővé, e körön kívüli  2

harmadik személy részére történő hozzáférhetővé tétel a Felhasználó részéről történő súlyos szerződésszegésnek minősül. 

2.4. Felek a határozott időre kötött szerződést – az alábbi kivételektől eltekintve –  rendes felmondással nem szüntethetik meg a szerződést. 

2.5. Felhasználó a határozott idő lejárta előtt csak a Szolgáltató súlyos  szerződésszegése esetén, valamint abban az esetben szüntetheti meg a szerződést,  ha az ÁSZF módosítása a Felhasználóra nézve hátrányos rendelkezést tartalmaz,  továbbá a módosított díjtételek el nem fogadása esetén. 

2.6. A Szolgáltató azonnali hatállyal felfüggesztheti a szolgáltatása teljesítését, ha a  Felhasználó nem teljesítette határidőre a szolgáltatási díj kifizetését, vagy annak  meghatározott részét. Ez idő alatt a Felhasználó a szoftvert nem tudja használni.  Amennyiben a szolgáltatási díj kiegyenlítésre kerül, úgy a Szolgáltató újra aktiválja a  Felhasználó hozzáférését a szoftverhez. 

2.7. A Szolgáltató azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha a Felhasználónak  30 napon túli lejárt tartozása van vele szemben, vagy az Felhasználó ellen  felszámolási eljárást kezdeményeznek, illetve a jelen ÁSZF-ben foglaltak  megszegésével súlyos szerződésszegést követ el. Súlyos szerződésszegésnek  minősül különösen a szerzői jogra és a felhasználás terjedelmére vonatkozó  rendelkezések megsértése. A szerződés azonnali hatállyal történő megszüntetése  esetén a már megfizetett díjak nem járnak vissza. 

2.8. A szerződés megszűnésével véget ér a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége. 

2.9 Bankkártyás fizetési partnerünk a Stripe. A Stripe elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel kényelmesen és biztonságosan lehet bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel fizetni online áruházakban, mobil alkalmazásokban. A bankkártyás fizetésnek nincs plusz költsége. A fizetés egy titkosított oldalon történik, így a fizetéshez használt bankkártya adatai sem a webshop, sem a Barionhoz nem jutnak el.

Stripe, Inc.

185 Berry Street, Suite 550

San Francisco, CA 94107

Attention: Stripe Legal l 

3. A Felhasználó kötelezettségei 

3.1. A Felhasználó köteles a szolgáltatás nyújtásához szükséges adatokat teljes körűen és  helyesen megadni, valamint az adataiban bekövetkezett változásokat haladéktalanul  közölni. Ez különösen vonatkozik a címre, számlázási adatokra, valamint a megadott e mail címre. A Szolgáltató regisztrációt csak az Felhasználó által megadott e-mail címre  küld vissza. A más e-mail címekről érkező regisztráció kéréseket a Szolgáltató  visszautasítja. Amennyiben a Felhasználó a megadott e-mail cím helyett másikat kíván  megadni, úgy a Szolgáltatóval előzetesen egyeztetni szükséges. 

3.2. A Felhasználó felel a maga oldaláról szükséges használati előfeltételek  megteremtéséért, a megfelelő hardvereszközök (PC, laptop, tablet, fejhallgató, stb.) és a  program működéséhez szükséges internetkapcsolat valamint böngésző (Google Chrome)  biztosításáért. 

3.3. A Felhasználó köteles a jelszavakat, illetve a hozzáférési adatokat, melyeket a  szolgáltatás igénybevételéhez használ titokban tartani. Köteles azon szolgáltatások  ellenértékének kiegyenlítésére is, melyeket harmadik fél – Ptk. szerinti hozzátartozói  kivételével – az ő hozzáférési adataival és jelszavaival használ vagy megrendel. A  Felhasználónak haladéktalanul tájékoztatnia kell a Szolgáltatót, amint tudomást szerez  arról, hogy egy jogosulatlan harmadik fél ismeri hozzáférési adatait. Emellett a  Felhasználó köteles jelszavát azonnal megváltoztatni, ha úgy gondolja, hogy ahhoz  harmadik fél hozzáférhetett. 

3

3.4. A Felhasználó köteles a Szolgáltatót, az egyértelműen felismerhető hibákról  tájékoztatni és megfelelő mértékben támogatni a hiba elhárítása során. 

3.5. Felhasználó köteles tartózkodni a szerződés tárgyára vonatkozó minden  jogszabályellenes tevékenységtől, továbbá hatósági előírások és szerződéses kikötések,  valamint jelen ÁSZF megsértésétől. 

4. Fizetési feltételek 

4.1. A szolgáltatás díját a Felhasználó előfizetési díjként havonta fizeti meg a Szolgáltató  által kiállított díjbekérő alapján. Felek ettől eltérő fizetési ütemben is megállapodhatnak. 

4.2. A Szolgáltató a szolgáltatás díját megemelheti, amennyiben arról írásos tájékoztatást  küld a Felhasználónak, legalább 30 nappal a díjemelést megelőzően. Amennyiben a  Felhasználó nem mondja fel a szerződést szabályszerűen, legkésőbb addig az időpontig,  míg az emelés esedékessé válik, úgy rá a továbbiakban az emelt szolgáltatási díjak  vonatkoznak. Amennyiben a Felhasználó fenti határidőn belül nem él a rendes  felmondás jogával, úgy a nyilatkozattétel elmaradása a díjmódosítás Felhasználó  általi kifejezett elfogadásnak minősül és erre tekintettel a felek között fennálló  szerződés a Szolgáltató által közölt díjváltoztatásnak megfelelően módosul. 

4.3. Késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató jogában áll törvényes késedelmi kamatot  felszámítani. Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy Szolgáltató Felhasználóval  szemben érvényesítheti a díjkövetelés érvényesítésével kapcsolatban felmerült igazolt  költségeit (ideértve az illetékeket, illetve az ügyvédi és végrehajtási munkadíjakat). A  Szolgáltató fizetési felszólítása a követelés elévülését megszakítja. 

4.4. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy időnként kedvezményes vagy  promóciós árakat szabjon meg, illetőleg egyes speciális megrendelések esetén egyedi  árképzést alkalmazzon. 

5. Felelősség 

5.1. A Szolgáltató garanciát vállal arra, hogy a szoftver jogtiszta. 

5.2. A Szolgáltató nem garantálja, hogy a szoftver teljes egészében kielégíti a Felhasználó  minden igényét. 

5.3. A számítógépes szoftverek komplex természetéből adódóan a Szolgáltató nem  garantálja, hogy a szoftver teljesen hibamentesen vagy bárminemű zavar nélkül működik,  illetve hogy minden berendezéssel és szoftver konfigurációval kompatibilis. A biztonságos  üzemelés érdekében fontos, hogy a használat megkezdése előtt és a kezelés során a  Felhasználó valamennyi utasítást és tanácsot betartson és a megrendelés előtt  számítógépeinek és internetes hálózatának paramétereit és a használt vagy használni  kívánt szoftverek, internetes böngészők jellemzőit mérlegelje, illetőleg szükség esetén a  Szolgáltató véleményét kikérje. A Felhasználó minden számítógépének, melyről a szoftvert  el kívánja érni, meg kell felelnie a szoftver alapvető rendszerkövetelményeinek. 

4

5.4. A Szolgáltató semmilyen felelősséggel nem tartozik azért, ha harmadik személy  jogosulatlanul behatol a Felhasználó fiókjába és az adatokban változtatásokat hajt  végre, további adatokat visz be, vagy adatokat ment ki, vagy nyer ki a Felhasználó  személyes fiókjából. Abban az esetben, ha felmerül a gyanúja annak, hogy harmadik  személy megszerezte a Felhasználó belépéséhez szükséges adatokat, vagy a  Felhasználó fiókjába jogosulatlanul behatolt, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó  felé nyújtott szolgáltatását felfüggeszteni mindaddig, amíg meg nem bizonyosodik  arról, hogy feltételezése alaptalan, vagy ennek veszélyét biztonsággal meg nem  szünteti. A Szolgáltató a szolgáltatás nyújtásának ilyen okból történő felfüggesztése  esetén semmilyen felelősséggel, illetőleg kártérítési kötelezettséggel nem tartozik a  Felhasználó felé. 

5.5. A Szolgáltató az általa okozott károkért fennálló felelősségét két havi  szolgáltatási díj összegben korlátozza. A szolgáltatási díjak ezen körülmény  figyelembevételével kerültek meghatározásra. A Felhasználónak a Szolgáltatóval  szembeni kárigénye a kár keletkezésétől számított egy év alatt elévül. 

6. Személyes adatok védelme 

Szolgáltató külön adatkezelési tájékoztatót alkot a Felhasználókkal fennálló  szerződéseihez kapcsolódó személyes adatok kezelésére vonatkozóan, mely tájékoztató  elérhető a Szolgáltató www.okosangol.hu weboldalán. Felhasználó a szolgáltatás  megrendelésével kifejezetten nyilatkozik az adatkezelési tájékoztató áttanulmányozásáról,  megértéséről és elfogadásáról. 

7. Egyéb rendelkezések 

A felek a szerződés teljesítése közben közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen  peren kívül, tárgyalás útján próbálják rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre,  úgy a felek a Pesti Központi Kerület Bíróság illetékességét kötik ki. 

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó jogszabályok  rendelkezései az irányadóak. 

Kelt: Budapest, 2023. Április 25.

Learning Solutions Kft.